Đào Tạo Pháp Lý

Với đội ngũ luật sư và các đối tác là giảng viên tại các trường Đại học trong và ngoài nước, chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống các chương tình giáo dục và đào tạo pháp lý.

Bạn có thể chọn các chương trình thích hợp cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm:

  • Luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp;
  • Luật sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp;
  • Luật lao động cho quản lý nhân sự;
  • Luật đầu tư và thương mại;
  • Luật thương mại quốc tế;
  • Luật về tài chính và ngân hàng;
  • Quản lý hoạt động kinh doanh và hiểu biết pháp luật cho người quản lý;
  • Các chương trình giáo dục và đào tạo pháp lý khác.