Soạn Thảo Hợp Đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ đối với nhau trong các giao dịch cụ thể. Văn bản hợp đồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ghi nhận những cam kết của các bên, đồng thời là bằng chứng và là cơ sở pháp lý hiển nhiên và chắc chắn trong quá trình giải quyết mọi khác biệt hay bất đồng có thể phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện giao dịch. Do vậy, việc soạn thảo một hợp đồng đầy đủ, chặt chẽ, đúng pháp luật và đáp ứng đúng ý chí và nguyện vọng của các bên luôn là một yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.

Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của đội ngũ luật sư của chúng tôi, chúng tôi tự tin cung cấp mọi dịch vụ pháp lý liên quan đến hợp đồng cho khách hàng, bao gồm:

  • Tư vấn chung về hợp đồng;
  • Soạn thảo hợp đồng;
  • Rà soát nội dung hợp đồng;
  • Thương lượng, đàm phán hợp đồng;
  • Hỗ trợ ký kết hợp đồng; và
  • Giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ các bên liên quan đến việc hiểu và thực hiện đúng nội dung hợp đồng.