Chính thức hoãn hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 và 03 văn bản luật khác có liên quan

Trong kỳ họp thứ 10 ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (“Bộ luật Hình sự 2015”) với 84% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Tuy nhiên trước khi có hiệu lực, nội dung Bộ luật này bị phát hiện có hơn 90 sai sót trong quá trình lập pháp, ảnh hưởng đến quá tình thực thi pháp luật.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức họp bất thường vào ngày 27/6/2016 để thảo luận nhằm khắc phục những sai sót trong Bộ luật hình sự 2015 và lập Tờ trình số 1152/TTr-UBTVQH13 gửi Quốc hội Việt Nam. Đến ngày 29/6/2016, Quốc hội khóa XIII thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 và 03 văn bản luật có liên quan gồm: Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Bên cạnh điều khoản lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự mới, Nghị quyết số 144/2016/QH13 có điều khoản kho phép áp dụng trước một số quy định của Bộ luật hình sự mới mà có lợi cho người phạm tội.

Ngày 06/7/2016, Thủ tướng Chính phủ tạm dừng việc ký ban hành 07 Nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, gồm:

  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp;
  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản;
  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng;
  • Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự;
  • Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa;
  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam;
  • Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu nhập, lưu giữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.