Những biện pháp xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa Học và Công Nghệ cùng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, những biện pháp xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm bao gồm:

(i) Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp. Biện pháp này chỉ được áp dụng khi doanh nghiệp vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên. Khi đó, doanh nghiệp thực hiện một hoặc các biện pháp sau đây:

  1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;
  2. Thông báo bằng văn bản về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh;
  3. Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

(ii) Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền và doanh nghiệp vi phạm không gửi báo cáo giải trình đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 05/04/2016.