Bổ sung điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2016/NĐ-CP (“Nghị định 81”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP (“Nghị định 25”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông năm 2009. Nghị định 81 bổ sung Điều 23a quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:

Nghị định 81 viện dẫn các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Điều 36 Luật Viễn thông 2009. Theo đó, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm:

  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;
  • Có đủ khả năng tài chính;
  • Có đủ điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực;
  • Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược kinh doanh phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;
  • Có biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin;
  • Ngoài các điều kiện chung trên, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng còn phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định 25.

Trong các điều kiện liệt kê trên, Nghị định 81 hướng dẫn cụ thể điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân sự như sau:

  • Doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành;
  • Doanh nghiệp có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, Nghị định 81 rút ngắn thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông từ 45 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các quy định trên Nghị định 81 góp phần giải thích rõ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu áp dụng pháp luật trên thực tiễn.

Các quy định mới về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (ngày Nghị định 81 có hiệu lực).