Chi tiết điều kiện cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Để hướng dẫn cụ thể điều kiện cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP (“Nghị định 73”). Nghị định 73 có các quy định mới, chặt chẽ và chi tiết hơn Nghị định số 45/2007/NĐ-CP (“Nghị định 45”) về điều kiện cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể:

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn

Bên cạnh điều kiện chủ thể góp vốn không thuộc các đối tượng không thuộc quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 73 còn quy định thêm các điều kiện sau:

  • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
  • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
  • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;
  • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Bên cạnh việc giữ nguyên các điều kiện về loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty, người quản trị, người điều hành doanh nghiệp, Chính phủ tăng mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 10 Nghị định 73.

Ngoài các điều kiện chung như trên, Chính phủ đã ban hành quy định hoàn toàn mới về điều kiện riêng khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần tại Điều 7 Nghị định 73. Đối với các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm khác (hợp tác xã bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hổ) thì vẫn áp dụng các điều kiện chung đã nêu trên.

Các điều kiện này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/7/2016 (ngày Nghị định 73 có hiệu lực).