Nghị định số 71/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố tụng Hành chính

Ngày 01/7/2016, Luật tố tụng hành chính (“Luật TTHC”) do Quốc Hội ban hành bắt đầu có hiệu lực. Nhằm quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 ("Nghị định 71").

Theo đó, trong trường hợp thời hạn thi hành án tự nguyện được quy định tại Luật TTHC kết thúc, người được thi hành án có quyền yêu cầu ra quyết định buộc thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp. Khi quyết định buộc thi hành án được ban hành, người thi hành án có trách nhiệm phải thi hành ngay bản án, quyết định của Tòa án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo người phải thi hành án nghiêm chỉnh thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Trường hợp đã nhận được văn bản chỉ đạo mà người phải thi hành án vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có văn bản chỉ đạo về việc xem xét xử lý trách nhiệm hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành án hành chính sẽ bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Người nào có hành vi không thi hành án, không chấp hành án, cố ý cản trở việc thi hành án có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người phải thi hành án trong quá trình thi hành án mà gây ra thiệt hại thì phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, pháp luật về dân sự.

Ngoài ra, Nghị định 71 cũng hướng dẫn các biện pháp xử lý khác như công khai thông tin về việc không chấp hành án hoặc xem xét đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính.

Nghị định 71 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016