Thông tư hướng dẫn Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Ngày 29/6/2016, Nhân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Nội dung chính của Thông tư gồm:

Về nhà đầu tư, phương thức và công cụ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Chương I, Chương II), gồm:

 • Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hai phương thức, gồm: tự doanh, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Các tổ chức kinh tế này được đầu tư vào các công cụ sau:
   - Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài;
   - Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán;
   - Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor's, Moody's Investors Service và Fitch Ratings.
 • Người lao động có quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại tổ chức nước ngoài ở Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài. Thông tư còn dành một chương để quy định cụ thể về chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, gồm:

 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thương mại (Chương III);
 • Mở và sử dụng tài khoản tự doanh, tài khoản nhận ủy thác (Chương IV);
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức tự doanh tạm thời, hạn mức nhận ủy thác, hạn mức nhận ủy thác tạm thời đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Chương V).

Về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Chương VIII).

Thông tư số 10/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2016.