Trách nhiệm doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư

Sau khi thi hành Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP để quy định về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư, đồng thời với mục đích kế thừa và khắc phục những hạn chế còn tồn tại của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP. Sau đây là một số nội dung chính của Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Theo quy định cũ thì Doanh nghiệp (nói chung) phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định cũ thì Doanh nghiệp (nói chung) phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nhưng theo quy định mới thì biện pháp khắc phục chỉ áp dụng cho Doanh nghiệp nước ngoài đối với nghĩa vụ buộc đăng ký thành lập hoặc chấm dứt hoạt động Văn phòng Điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng Điều hành.

Tăng mức phạt đối với vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Có một điểm mới là theo quy định cũ mức phạt đối với Doanh nghiệp tại vi phạm này chỉ căn cứ theo 2 mốc thời gian đó là trước hoặc sau 10 ngày kể từ ngày có nghĩa vụ thưc hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận. Trong khi đó, Nghị định mới quy định mức phạt đối với hành vi này được tính dựa trên thời gian chậm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận của Doanh nghiệp.

Bổ sung chủ thể bị xử phạt vi phạm

Ngoài ra, Nghị định đã bổ sung chủ thể bị xử phạt theo vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp đối với người không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện. Việc bổ sung này nhằm mục đích phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp 2014.

Vi phạm quy định về chế độ báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để đảm bảo trách nhiệm của người đại diện và tránh những tranh chấp xảy ra, bổ sung trường hợp xử phạt đối với đối với người được ủy quyền vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.

Xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: (i) Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ; (ii) Các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau; (iii) Các công ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Nghị định 50/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.